Text Size

Szukaj w naszym serwisie!

Ochrona dorzecza Małej Panwi poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodno-ściekowej - etap II - realizacja projektu na terenie Gminy Krupski Młyn

Projekt obejmuje kontynuację działań związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krupski Młyn. Zakres zadania obejmuje budowę i rozbudowę sieci wodociągowej, modernizację ujęć wody i przepompowni ścieków w zakresie zasilania ze źródeł odnawialnych, modernizację istniejącej i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), budowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków przy ulicy Tarnogórskiej w Krupskim Młynie. W skład systemów kanalizacji sanitarnej będą wchodzić rozwiązania grawitacyjne, tłoczne i przepompownie ścieków. W zakresie sieci wodociągowej przyjęto budowę i rozbudowę sieci wodociągowej. Ponadto przyjęto prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków, które przyczynią się do prawidłowego działania oczyszczalni i usprawnienia procesu technologicznego oczyszczalni.
Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na początek 2020 roku.
Prace sfinansowane będą z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (85% kosztów kwalifikowalnych) oraz ze środków budżetu gminy Krupski Młyn.

Login Form